Нашият опит

Нашият досегашен опит

• Основана през 1994 г. от регистриран одитор Бойка Станимирова Георгиева, „Одит Консулт-Б” ЕООД е една от престижните одиторски фирми, осигуряващи всеобхватно разнообразие от професионални счетоводни, одиторски, консултантски, финансови и данъчни услуги на търговски фирми и други организации.

• Нашата професионална дейност е фокусирана в подпомагане на стопанските единици и техните собственици и ръководители при постигане на икономическите им цели, чрез осигуряването на изготвени специално за тях практически решения и намирането и използването на възможности за бизнеса в местен и в международен план.

Организационна структура

• Според българското законодателство „Одит Консулт Б” ЕООД е дружество с ограничена отговорност. Фирмата се управлява от Управител, който е и едноличен собственик на капитала на дружеството.

Екип

• В съответствие с утвърдените фирмени правила се наема персонал със завършено икономическо висше образование по специалностите Счетоводство и контрол, Финанси и Право.

Персоналът изпълнява различни ангажименти, като се полагат грижи за постоянно учение. Обучението на персонала е най-добрия възможен начин, за да поддържаме високо качество на услугите, изисквано от нас.
Освен постоянния персонал, фирмата разполага с подписани договори за сътрудничество с правна кантора, счетоводна къща , високо квалифицирани специалисти в областта на бизнес оценяването и специалисти в областта информационни технологии. Използуват се и услугите на професионално доказали се преводачи.

Квалификационни изисквания

• Съгласно Становищата за одит и етика и професионалните принципи на одиторската професия ние трябва да бъдем и сме независими и безпристрастни по отношение на всички аспекти на управлението и финансовия интерес на обслужваните организации.

• Ние действаме съобразно всички законови изисквания, свързани с независимостта на одита и ще оповестим всяко взаимоотношение или обстоятелство, което би могло да компрометира нашата независимост.

• Ние имаме необходимия опит в прилагането на Международните одиторски стандарти (ISA), Международните Стандарти за Финансова Отчетност (МСФО), Национални Счетоводни Стандарти (НСС), German – GAAP , US – GAAP и др.

• Екипът, който ще отговаря за извършването на услугите притежава не само професионална квалификация, но и опит свързан с одитиране на финансови отчети на солидни организации.

• Регистрираният одиторът, който отговаря за одитите има над 20 години професионален стаж като експерт-счетоводител.

• Ние се стремим да развиваме такива системи и процедури, които да гарантират, че нашите услуги и консултации се осъществяват успешно и своевременно, ние не използваме шаблонни решения за постигането на тези цели. Осъзнаваме, че нуждите на всеки клиент са специфични и изискват задълбочен анализ и преценка, с цел да предложим и съгласуваме с Вас подходящото решение. Освен това ние разбираме, че нуждите на нашите клиенти постоянно се променят и сме гъвкави в адаптирането на нашите отговори.