Услуги

Одиторски и консултантски услуги за бизнеса

• Ние осигуряваме одиторски и консултантски услуги за фирми и стопански единици от различни сектори на икономиката. Това включва оценка на надеждността на финансовата и друга информация, бизнес процедури и контроли, съгласуване с регулаторните изисквания и набавяне на информация, необходима при стратегическото планиране на финансовите операции, прилагане на вътрешен одит, преглед и компилиране на детайлна финансова информация, и др. Ние даваме сигурност относно пълнотата и надеждността на информацията, даваме оценка на основните процеси и помагаме за идентифицирането, измерването и контрола на широк спектър от рискове.
Одит на финансовите отчети изготвени според МСФО или НСС.

• Одитът на финансови отчети е в съответствие със специфична рамка за финансова отчетност (МСФО, НСС, и др.), съобразен с приложимото в България законодателство. Следните обстоятелства са взети в предвид:
– Изготвяне на писмо до ръководството на всеки етап от провеждането на одита
– Анализ на дейността на компанията и предложения относно оптимизирането на системата за финансова отчетност.
– Оценка и подобрение на системата за вътрешен контрол

• Одитът, извършен от нас е в съответствие с Международните одиторски стандари. Където това е необходимо, в подхода ни се включат МСФО като се отчитат всички новоиздадени стандарти и закони.

Преглед на финансови отчети

• Ние извършваме преглед на финансови отчети в съответствие с Международните одиторски стандарти, приложими при извършване на преглед. Съобразно тези стандарти ние извършваме прегледа с цел да дадем умерена степен на сигурност за това дали финансовите отчети съдържат съществени неточности. Ние извършваме прегледа съобразно изискванията и ограниченията на фирмата – клиент.

• Обучение – Ние провеждаме професионално обучение в сферата на счетоводната дейност –индивидуални обучения по основи на счетоводството, както и практически орентирано обучение по счетоводство. Обучения по индивидуални поръчки, съобравени с изискванията на клиента, обучения по счетоводство и управление на малка фирма. Оценка на бизнес ситуации, избор на счетоводна отчетност, консултации по счетоводство, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване и други.

Бизнес консултиране

• Ние извършваме бизнес консултации в различни сфери. Нашите решения помагат на компаниите за постигане на видими и трайни подобрения в тяхната дейност. За да постигнем това, ние разработваме решения, които да се в полза на фирмата при взимане на решения, при изграждане на организацията и за цялостните бизнес операции.

Данъчни и правни съвети

• Данъчните и правни съвети са комбинация от добро познаване на данъчната система и на човешкия капитал с цел да се помогне на бизнеса по отношение на минимизиране на разходите, максимизиране на възвращаемостта, разширяване на предприятието и поддържане на добра работна обстановка. Ние помагаме на нашите клиенти да отговорят на сложността на динамичното данъчно и счетоводно законодателство.

• Ние имаме професионалисти по всички данъчни проблеми. Също така имаме данъчни специалисти, които могат да извършат експертизи по всякакви въпроси свързани с данъчното законодателство, касаещи бизнеса.

Човешки ресурси

• Добра възможност за съдействие на компаниите при усъвършенстване на техния опит в областта на човешките ресурси е :
– Изготвяне на обяви, отговарящи на изискванията им
– Провеждане на интервюта и предварителна селекция на кандидати

Управленски консултации

• Пред всяка компания стоят въпроси от стратегически, оперативен и технологичен характер. Услугите, които предлага Одит Консулт Б са във връзка с управленското решаването на такива въпроси. Екипът ни ползува опитни професионалисти, които предлагат решения за предприемачески, средно големи компании. Услугите ни са основно в следните области:
– Услуги по стратегическо планиране – фокусиране върху стратегическото планиране, развитие на мениджърско ниво, сливания и придобивания, създаване на организация, управление и намаление на разходите, финансово планиране и бюджетиране.
– Подобрения в оперативната дейност – фокусиране върху подобренията в процеса на бизнеса, развитие на политиките и процедурите, преглед на операциите, управление на качеството, оценка на представянето на фирмата, интеграция при придобиванията, ускорение на оборотния капитал, своевременни услуги.
– Информационни технологии – фокусиране върху изграждане и планиране на системите, оценка на технологичната ефективност, определяне на изискванията, управление на проекти.